评分9.0

霸道总裁的野蛮女友_集结号-下分-银商

导演:崔正哲

年代:2017

地区:冈比亚剧

类型:美国剧

主演:冬冬 矢泽永吉 心然 曾航生 袁成杰 

更新时间:2023-02-09 01:16:01

简介:当年掌上承恩。而今冷落长门。又是羊车过也,月明花落黄昏。###dāng nián zhǎng shàng chéng ēn 。ér jīn lěng luò zhǎng mén 。yòu shì yáng chē guò yě ,yuè míng huā luò huáng hūn 。

简介:

霸道总裁的野蛮女友_集结号-下分-银商

犹记不住称觞,霸道挥毫著语,霸道更与书扁榜。转首还逢汤饼客,景物依然和畅。待赋新词,说些消息,教倩飞琼唱。南班虚席,看随丹诏东上。###yóu jì bú zhù chēng shāng ,huī háo zhe yǔ  ,gèng yǔ shū biǎn bǎng 。zhuǎn shǒu hái féng tāng bǐng kè ,jǐng wù yī rán hé chàng 。dài fù xīn cí ,shuō xiē xiāo xī ,jiāo qiàn fēi qióng chàng 。nán bān xū xí ,kàn suí dān zhào dōng shàng 。

赐鲜遍及中珰第 ,总裁荐熟谁开寝庙筵。###cì xiān biàn jí zhōng dāng dì ,jiàn shú shuí kāi qǐn miào yàn 。白日风尘驰驿骑,蛮女炎天冰雪护江船。###bái rì fēng chén chí yì qí ,yán tiān bīng xuě hù jiāng chuán 。

霸道总裁的野蛮女友_集结号-下分-银商

银鳞细骨堪怜汝,霸道玉筯金盘敢望传。###yín lín xì gǔ kān lián rǔ ,yù zhù jīn pán gǎn wàng chuán 。野花遮眼酒沾涕,总裁塞耳愁听新朝事;###yě huā zhē yǎn jiǔ zhān tì  ,sāi ěr chóu tīng xīn cháo shì ;邸报束作一筐灰 ,蛮女朝衣典与栽花市。###dǐ bào shù zuò yī kuāng huī ,cháo yī diǎn yǔ zāi huā shì 。

霸道总裁的野蛮女友_集结号-下分-银商

新诗日日千余言,霸道诗中无一忧民字;###xīn shī rì rì qiān yú yán ,shī zhōng wú yī yōu mín zì ;旁人道我真聩聩,总裁口不能答指山翠。###páng rén dào wǒ zhēn kuì kuì ,kǒu bú néng dá zhǐ shān cuì 。

霸道总裁的野蛮女友_集结号-下分-银商

自从老杜得诗名,蛮女忧君爱国成儿戏。###zì cóng lǎo dù dé shī míng ,yōu jun1 ài guó chéng ér xì 。

言既无庸默不可,霸道阮家那得不沉醉?###yán jì wú yōng mò bú kě ,ruǎn jiā nà dé bú chén zuì ?剑求一人敌,总裁杯中万虑冥。###jiàn qiú yī rén dí ,bēi zhōng wàn lǜ míng 。

悠然篱菊老,蛮女可不咏荆卿。###yōu rán lí jú lǎo ,kě bú yǒng jīng qīng 。玉关秋尽雁连天 ,霸道碛里明驼路几千!###yù guān qiū jìn yàn lián tiān ,qì lǐ míng tuó lù jǐ qiān !

夜半李陵台上月,总裁可能还似汉宫圆?###yè bàn lǐ líng tái shàng yuè ,kě néng hái sì hàn gōng yuán ?扬雄拟我槐非伦,蛮女况复无才撰《美新》。###yáng xióng nǐ wǒ huái fēi lún ,kuàng fù wú cái zhuàn 《měi xīn 》。