评分4.0

杨贵妃_集结号-诚信-银子商

导演:金东万

年代:2016

地区:捷克剧

类型:柬埔寨剧

主演:郝歌 查理派克 王嘉明 王仁宏 潘长江 

更新时间:2023-02-08 23:46:28

简介:云冻鸟飞灭,春意著林峦。_娥何事,醉撼瑞叶落人间。斜入酒楼歌处,微褪茅檐烟际,窗户漾光寒。西帝游何许,翳凤更骖鸾。###yún dòng niǎo fēi miè ,chūn yì zhe lín luán 。_é hé shì ,zuì hàn ruì yè luò rén jiān 。xié rù jiǔ lóu gē chù ,wēi tuì máo yán yān jì ,chuāng hù yàng guāng hán 。xī dì yóu hé xǔ ,yì fèng gèng cān luán 。

简介:

杨贵妃_集结号-诚信-银子商

杨贵妃空笼帘影隔垂杨。梦回芳草池塘。杏花枝上蝶双双。春昼初长。###kōng lóng lián yǐng gé chuí yáng 。mèng huí fāng cǎo chí táng 。xìng huā zhī shàng dié shuāng shuāng 。chūn zhòu chū zhǎng 。

长安紫陌春归早。亸垂杨、杨贵妃染芳草。被啼莺语燕催清晓 。正好梦、杨贵妃频惊觉。###zhǎng ān zǐ mò chūn guī zǎo 。duǒ chuí yáng 、rǎn fāng cǎo 。bèi tí yīng yǔ yàn cuī qīng xiǎo 。zhèng hǎo mèng 、pín jīng jiào 。当此际、杨贵妃青楼临大道。幽会处、杨贵妃两情多少。莫惜明珠百琲,占取长年少。###dāng cǐ jì 、qīng lóu lín dà dào 。yōu huì chù  、liǎng qíng duō shǎo 。mò xī míng zhū bǎi bèi ,zhàn qǔ zhǎng nián shǎo 。

杨贵妃_集结号-诚信-银子商

池塘水绿风微暖。记得玉真初见面。重头歌韵响铮琮 ,杨贵妃入破舞腰红乱旋。###chí táng shuǐ lǜ fēng wēi nuǎn 。jì dé yù zhēn chū jiàn miàn 。zhòng tóu gē yùn xiǎng zhēng cóng ,杨贵妃rù pò wǔ yāo hóng luàn xuán 。玉钩阑下香阶畔。醉后不知斜日晚。当时共我赏花人,杨贵妃点检如今无一半。###yù gōu lán xià xiāng jiē pàn 。zuì hòu bú zhī xié rì wǎn 。dāng shí gòng wǒ shǎng huā rén ,杨贵妃diǎn jiǎn rú jīn wú yī bàn 。东风杨柳欲青青。烟淡雨初晴。恼他香阁浓睡,杨贵妃撩乱有啼莺。###dōng fēng yáng liǔ yù qīng qīng 。yān dàn yǔ chū qíng  。nǎo tā xiāng gé nóng shuì ,杨贵妃liáo luàn yǒu tí yīng 。

杨贵妃_集结号-诚信-银子商

眉叶细,杨贵妃舞腰轻。宿妆成。一春芳意,杨贵妃三月如风 ,牵系人情。###méi yè xì ,wǔ yāo qīng 。xiǔ zhuāng chéng 。yī chūn fāng yì  ,sān yuè rú fēng ,qiān xì rén qíng  。杨贵妃荷叶荷花相间斗。红娇绿嫩新妆就 。昨日小池疏雨后。铺锦绣。行人过去频回首。###hé yè hé huā xiàng jiān dòu 。hóng jiāo lǜ nèn xīn zhuāng jiù 。zuó rì xiǎo chí shū yǔ hòu 。pù jǐn xiù 。háng rén guò qù pín huí shǒu 。

杨贵妃_集结号-诚信-银子商

杨贵妃倚遍朱阑凝望久。鸳鸯浴处波文皱。谁唤谢娘斟美酒。萦舞袖。当筵劝我千长寿 。###yǐ biàn zhū lán níng wàng jiǔ 。yuān yāng yù chù bō wén zhòu 。shuí huàn xiè niáng zhēn měi jiǔ 。yíng wǔ xiù 。dāng yàn quàn wǒ qiān zhǎng shòu 。

芙蓉金菊斗馨香。天气欲重阳。远村秋色如画,杨贵妃红树间疏黄。###fú róng jīn jú dòu xīn xiāng 。tiān qì yù zhòng yáng 。yuǎn cūn qiū sè rú huà ,杨贵妃hóng shù jiān shū huáng 。风定落花深,杨贵妃帘外拥红堆雪。长记海棠开后,杨贵妃正伤春时节 。###fēng dìng luò huā shēn ,lián wài yōng hóng duī xuě 。zhǎng jì hǎi táng kāi hòu ,zhèng shāng chūn shí jiē 。

酒阑歌罢玉尊空,杨贵妃青缸暗明灭。魂梦不堪幽怨,杨贵妃更一声啼鴂。###jiǔ lán gē bà yù zūn kōng  ,qīng gāng àn míng miè 。hún mèng bú kān yōu yuàn ,gèng yī shēng tí guī 。小溪蓬底湖风重。吹破凝酥动。一枝斜映庾门深。冷淡无言香泛、杨贵妃月华清。已经轻瘦谁为共 。魂绕徐熙□。耻同桃李困春容。肯向毫端开发、杨贵妃雨云中。###xiǎo xī péng dǐ hú fēng zhòng 。chuī pò níng sū dòng 。yī zhī xié yìng yǔ mén shēn 。lěng dàn wú yán xiāng fàn 、yuè huá qīng 。yǐ jīng qīng shòu shuí wéi gòng 。hún rào xú xī □。chǐ tóng táo lǐ kùn chūn róng 。kěn xiàng háo duān kāi fā 、yǔ yún zhōng 。

微寒应候。望日边六叶,杨贵妃阶蓂初秀。爱景欲挂扶桑,杨贵妃漏残银箭,杓回摇斗。庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。有令容淑质,归逢佳偶。到如今,昼锦满堂贵胄。###wēi hán yīng hòu 。wàng rì biān liù yè ,jiē mì chū xiù 。ài jǐng yù guà fú sāng ,lòu cán yín jiàn ,sháo huí yáo dòu 。qìng gāo hóng cǐ jì ,zhǎng shàng yī kē míng zhū pōu 。yǒu lìng róng shū zhì ,guī féng jiā ǒu 。dào rú jīn ,zhòu jǐn mǎn táng guì zhòu 。荣耀,杨贵妃文步紫禁,杨贵妃一一金章绿绶。更值棠棣连阴,虎符熊轼 ,夹河分守。况青云咫尺,朝暮重入承明后 。看彩衣争献,兰羞玉酎。祝千龄,借指松椿比寿。###róng yào  ,wén bù zǐ jìn ,yī yī jīn zhāng lǜ shòu 。gèng zhí táng dì lián yīn ,hǔ fú xióng shì ,jiá hé fèn shǒu 。kuàng qīng yún zhǐ chǐ ,cháo mù zhòng rù chéng míng hòu 。kàn cǎi yī zhēng xiàn ,lán xiū yù zhòu 。zhù qiān líng ,jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu 。